Ciljevi

Postojeći obrazovni programi usmjereni su na svaku od vještina definiranu kroz VIBES pojedinačno ili na neke njihove kombinacije, ali trenutno ne postoji obrazovni sadržaj usmjeren na izgradnju vještina za rad posebno u virtualnim multikulturalnim timovima. VIBES će popuniti ovu prazninu razvijanjem i besplatnom dostupnošću prepoznatljivog obrazovnog i trening sadržaja koji će našu ciljanu skupinu, studente i srednjoškolce, opremiti vještinama relevantnim za rad u virtualnim timovima. Postoji nekoliko karakterističnih komponenti VIBES-a kao što su virtualno okruženje, multikulturalni timovi, sastav tima koji uključuje sveučilišno i srednjoškolsko obrazovane sudionike, mentorstvo iz akademske i poslovne zajednice, besplatno dostupni resursi za primjenu u drugim društveno-ekonomskim kontekstima. Kombinacijom ovih komponenti VIBES će proizvesti obrazovni sadržaj koji je vrlo realističan i primjenjiv u uvjetima stvarnog svijeta pružajući ciljnoj skupini vještine neophodne za njihovu zapošljivost u digitalnoj eri.

VIBES će:

  • Omogućiti mapiranje potreba za vještinama za rad u virtualnim timovima među organizacijama koristeći veze NGO-a i malih i srednjih poduzeća uključenih u projekt.
  • Osigurati detaljno mapiranje pristupa razvoju virtualnih timskih vještina u visokoškolskim ustanovama i srednjim školama na razini zemlje i cijele EU
  • Razvijati online višejezične obrazovne sadržaje s ciljem osnaživanja ciljne skupine vještinama za rad u virtualnim timovima
  • Osmisliti i pokrenuti virtualni prostor za suradnju na platformi otvorenog koda u obliku otvorenog obrazovnog resursa (OER) koji će se sastojati od dva bloka. Jedan je namijenjen instruktorima za jačanje njihovih kompetencija za izgradnju virtualnih timskih vještina, a drugi s edukativnim sadržajem za samoprocjenu vlastitih virtualnih timskih vještina.
  • Razviti smjernice za primjenu kreiranog sadržaja u različitim društveno-ekonomskim kontekstima
  • Omogućiti testiranje i validaciju rezultata projekta na uzorku virtualnih multikulturalnih timova pod nadzorom mentora iz akademske zajednice i gospodarstva.