Targa Töö Ühing

Targa Töö Ühing (Smartwork Association) on mittetulundusühing, kes loob ja viib ellu  infoseminare, koolitusi ja uuringuid eesmärgiga kasvatada Eesti tööturu paindlikkust ning konkurentsivõimet.

 

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Targal töötajal on olemas teadmised ja oskused, mis vastavad tööturu vajadustele, ning võimaldavad paindlikult töötada (näiteks digipädevused, virtuaalse meeskonnatöö pädevused, jms). Olulised märksõnad meile on paindlikkus, töö- ja eraelu tasakaal, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Targa Töö Ühingus peame oluliseks:

  • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
  • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus, ning, kus töö tegemise aeg ja koht valitakse töö iseloomu järgi.
  • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest.
  • Kodanike pädevuste tõstmist, et nad saaksid osa võtta kaasagsest tööturust ja töökorraldusest.

Selleks, et arendada Eestis tööturu paindlikkust ning kaasaegseks tööks vajalike komeptentse töötajate seas:

  • Kogume kokku oskusteavet ning häid näiteid tarkade töövõtete poolest tipp-tasemel organisatsioonidelt nii Eestist kui maailmast.
  • Kasvatame teadlikust paindlike töövormide osas tunnustades kord aastas “Kaugtöö Märgisega” organisatsioone, kes juba rakendavad teadlikult ja targalt paindlike töövorme.
  • Konsulteerime ja viime läbi erinevaid koolitusi ja töötubasid paindlike töövormide teemal.

Viime ellu koolitusi ja ümberõppeprogramme, mis tõstavad kodanike digipädevusi ning konkurentsivõimet tööturul.