VIBES pädevuste uuring

Enne VIBES projekti algust olid teadmised virtuaalse meeskonna pädevuste osas piiritletud. Kuigi mõned katsed virtuaalse meeskonnatöö pädevusi kaardistada eksiteerisid – ei andnud need terviklikku pilti kaasaegsetes ja tulevikuvaates olulistest pädevustest. Olemasolevate teadmusressursside probleem seisnes selles, et nende loomisel on kasutatud peamiselt ülalt-alla kvantitatiivset lähenemist, mille baasilt on keeruline kui mitte võimatu teha järeldusi tulevikus vajatavate virtuaalse meeskonnatöö oskuste kohta. Vaja on ajakohast ja tulevikku vaatavat teavet, kuna nii digitehnoloogiad kui ka nende juurutamine organisatsiooni protsessidesse eesmärgiga luua uusi ärivõimalusi muutuvad kiiresti.

Euroopa raamistik “DigiComp” annab üldise arusaama vajalikest digitaalse koostöö oskustest, kuid vaja on põhjalikumaid ja sügavamaid teadmisi, eriti pandeemiajärgses maailmas, kus hübriidtöö on saanud paljude organisattsioonide lahutamatuks ja paratamatuks osaks. Seetõtttu lõimegi VIBES projekti esimeses faasis virtuaalse meeskonnatöö pädevuste raamistiku. Virtuaalsete meeskonnatööoskuste väljaselgitamiseks viisime läbi kvalitatiivse uuringu, mis võimaldas sügavamalt mõista, milliseid pädevusi oodatakse tänastelt ja tulevastelt spetsialistidelt virtuaalse meeskonnatöö kontekstis.

Uuringu tulemused võimaldasid konsortsiumil luua uudse õppesisu ja metoodika õppijate virtuaalse meeskonnatöö võimete arendamiseks. Loodud õppesisu on vabalt kätte saadav kõigile VIBES platvormi kaudu.